REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Właścicielem Sklepu Internetowego mieszczącego się na stronie www.systemowekominy.pl (dalej „Sklep Internetowy”) jest:

PPHU Grzegorz Nogala w spadku

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PPHU Systemowe Kominy Grzegorz Nogala w spadku (dalej zwany „Właścicielem sklepu”)

ul. Działkowa 21A

98-270 Złoczew

NIP: 827-113-66-32 REGON: 730351579

Zadzwoń do nas: +48 515 498 743 

Zadzwoń do nas: +48 669 172 212

Adres poczty elektronicznej e-mail: systemowekominy@gmail.com

Rachunek bankowy mBank: 13 1140 2004 0000 3302 7523 7482

(kod BIC/SWIFT mBanku dla przelewów zagranicznych: BREXPLPWMBK)

 

Słownik pojęć użytych w niniejszym regulaminie:

Przedsiębiorca – podmiot prawa, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą, w tym Właściciel sklepu internetowego www.systemowekominy.pl.

Kupujący – każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie internetowym (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Przedsiębiorcą czynności prawnej (w tym zawarcie umowy sprzedaży) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwany w dalszej części także „Klientem”).

Reklamacja – tryb postępowania w razie wystąpienia wady sprzedanego Towaru.

Rękojmia – tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy, który sprzedał Towar Konsumentowi, w sytuacji ujawnienia się wady fizycznej lub prawnej.

Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie internetowym, dopuszczona do obrotu w Polsce, posiadająca m.in. oznaczenie zgodności CE.

Wada istotna – podstawa umożliwiająca skorzystanie przez Konsumenta z określonych praw z tytułu rękojmi.

Sklep internetowy – serwis internetowy należący do Właściciel sklepu internetowego www.systemowekominy.pl, na którym nastąpiło złożenie zamówienia przez Kupującego.

Zamówienie  – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

 

Informacje ogólne

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu internetowego.

2. Do składania Zamówień w Sklepie internetowym, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej e-mail, jak również przeglądarki internetowej stron www.

3. Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie przez Klienta zamówienia nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.

4. Składane w Sklepie internetowym Zamówienia na produkty prezentowane przez Właściciela sklepu stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert zakupu. Umowa sprzedaży jest zawierana z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Właściciela sklepu. Do czasu otrzymania potwierdzenia, Klient jest uprawiony do anulowania Zamówienia.

5. Głównym przedmiotem świadczenia w Sklepie internetowym jest profesjonalna sprzedaż systemów kominowych i materiałów do izolacji termicznej.

6. Właściciel sklepu dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych Towarów, były jak to najbardziej możliwe, zgodne z rzeczywistością.

7. Informacje o producentach Towarów, posiadanych przez Towary znakach bezpieczeństwa i zgodności, jak również o ewentualnej energochłonności, podawane są na stronie Sklepu internetowego, obok wybranego przez Kupującego Towaru.

8. Kupujący może porozumieć się z Właścicielem sklepu, za pośrednictwem telefonu (a), poczty elektronicznej e-mail (b) oraz bezpośrednio w siedzibie Właściciela sklepu (c):

a) +48 537 519 998; +48 669 172 212

b) biuro@systemowekominy.pl

c) ul. Działkowa 21A, 98-270 Złoczew.

9. Kupujący, jeżeli zdecyduje się na kontakt telefoniczny z Właścicielem sklepu, ponosi koszty zwykłego połączenia telefonicznego, według stawek wybranego przez Niego operatora.

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawa Kodeks cywilny oraz ustawa o prawach konsumenta.

11. Niniejszy regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego posiadającego status Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

 

 

 

SPRZEDAŻ TOWARÓW

1. Wszystkie ceny Towarów, podane w Sklepie Internetowym są wartościami brutto, wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

2. Oprócz ceny Towaru, Kupujący pokrywa również koszty jego dostarczenia, na adres wskazany w złożonym zamówieniu.

3. Koszt dostawy jest doliczany do kwoty zamówienia.

4. Koszt dostawy zamówionego Towaru jest podawany przy dodaniu Towaru „do koszyka”, przy czym dostawa niektórych Towarów jest darmowa, a w niektórych przypadkach ustalana indywidualnie, ze względu na rodzaj i ilość zamawianego Towaru, na co wskazuje informacja zmieszczona obok określonego Towaru.

5. Właściciel sklepu honoruje następujące formy płatności:

a) płatność za pobraniem,

b) płatność przelewem na rachunek bankowy, w tym przypadku Konsument ponosi koszty możliwej opłaty bankowej lub pocztowej, za wykonanie dyspozycji przelewu),

c) płatność kartą płatniczą,

d) za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego polcard płatności online Payeezy (First Data Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa).

6. Jeżeli Kupujący wybierze opcję płatności „przelewem na rachunek bankowy” cenę Towaru, powiększoną o koszt dostawy powinien zapłacić, na rachunek bankowy numer: 13 1140 2004 0000 3302 7523 7482.

7. Termin płatności w przypadku płatności za pobraniem, następuje w dniu dostarczenia Towaru, natomiast w przypadku płatności kartą płatniczą, przelewem elektronicznym lub za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego polcard płatności online Payeezy – bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

 

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia Właściciel sklepu przyjmuje drogą elektroniczną z wykorzystaniem Sklepu internetowego przez 7 dni w tygodniu 24 h/dobę.

2. Złożone przez Klienta zamówienia zostaną zrealizowane w ciągu od 2 do 14 dni roboczych, w zależności od rodzaju i ilości zamówionego Towaru, przy czym informacja o terminie realizacji Zamówienia jest zamieszczona przy konkretnym Towarze.

3. W przypadku wybrania przez Kupującego, nieposiadającego statusu Konsumenta płatność przelewem na rachunek bankowy lub płatności kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia będzie uzależniony od momentu zaksięgowania wpłaty.

4. W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep internetowy należy dodać wybrany Towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu internetowego, przy czym niektóre Towary (ze względu na ich rodzaj i charakter) są wyceniane i zamawiane przez indywidualny kontakt pomiędzy Właścicielem sklepu a Kupującym.

5. Zamówienia Sklep Internetowy realizuje od poniedziałku do piątku w godzinach 900 – 1600.

6. Właściciel sklepu jest obowiązany dostarczyć zamówiony, a w konsekwencji kupiony przez Kupującego Towar bez wad fizyczny i prawnych.

7. Po zawarciu z Kupującym umowy sprzedaży, kupiony Towar zostanie niezwłocznie przez Właściciela sklepu wydany.

8. W sytuacji, w której z przyczyn obiektywnych i niezależnych od Właściciela sklepu zamówionego Towaru nie będzie w magazynie, Kupujący jest niezwłocznie informowany o tej okoliczności, w szczególności o dłuższym czasie realizacji, a ponadto ma możliwość zmiany zamówionego Towaru na inny lub możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia, a w konsekwencji zwrotu wszystkich wpłaconych środków pieniężnych.

9. Kupujący przy złożeniu zamówienia, w celu prawidłowego przebiegu transakcji, powinien podać numery telefonów kontaktowych i adresu poczty elektronicznej e-mail, które będą potrzebne do potwierdzenia złożonego zamówienia, a ponadto w razie złożenia zamówienia przez Kupującego, nieposiadającego statusu Konsumenta, niezbędne będzie podanie danych koniecznych do wystawienia faktury VAT.

10. Podanie nieprawidłowych danych przez Kupującego może uniemożliwić realizację złożonego zamówienia, a w szczególności podanie przez Klienta błędnego adresu dostawy Towaru, może spowodować opóźnienie w jego dostawie, zaś w przypadku Kupującego, nieposiadającego statusu Konsumenta, spowoduje naliczenie dodatkowych opłat związanych z koniecznością ponownego doręczenia Towaru na prawidłowy adres.

11. W przypadku, gdy miejsce dostawy Towaru nie ma jeszcze nadanego adresu (np. plac budowy), Kupujący powinien podać dokładny opis lokalizacji wraz z kodem pocztowym, np. przy pomocy map (maps.google.com lub mapa. targeo.pl).

 

WYSYŁKA TOWARU

1. Część Towarów sprzedawany przez Właściciela sklepu jest wysyłana z magazynu własnego, natomiast niektóre Towary dostarczane są bezpośrednio od producentów lub dystrybutorów Towaru, mających siedziby w różnych miejscach Polski, ze względu na korzystne dla Kupujących ceny Towarów i znacznie szybszy czas realizacji złożonego zamówienia.

2. Kupiony przez Klienta Towar, dostarczany jest firmą kurierską lub transportem własnym producenta, tylko na obszarze Polski, na adres wskazany przez Kupującego jako adres dostawy.

3. Dostarczenie Towaru do Konsumenta jest płatne, poza wypadkami, gdy Właściciel sklepu informuje w Sklepie internetowym, że dostawa konkretnego Towaru lub określonej ilości Towaru będzie darmowa.

4. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki, Właściciel sklepu zaleca, a jeżeli Kupujący nie posiada statusu Konsumenta nakazuje sporządzenie czytelnego protokołu szkody w obecności kuriera lub kierowcy dostarczającego Towar, który będzie zawierał dane odbiorcy, kuriera bądź kierowcy, ilości uszkodzonych elementów, jak również krótki opis wyglądu stanu bieżącego przesyłki w trakcie oględzin oraz niezwłoczne poinformowanie Właściciela sklepu i przesłanie mu czytelnej kopii na adres poczty elektronicznej e-mail tj. biuro@systemowekominy.pl. 

 

 WYMIANA TOWARU

1. Wszystkie zakupione w Sklepie Internetowym Towary, na życzenie Klienta podlegają wymianie na inny, w terminie 14 dni od daty otrzymania Towaru, który ma być wymieniony, pod warunkiem, że jest on nieużywany i przesłany w oryginalnym opakowaniu, jeżeli Towar w takim opakowaniu został wydany.

2. Koszt wymiany Towaru, którym będzie obciążony Kupujący korzystający z takiej opcji, będzie ustalany indywidualnie pomiędzy Nim a Właścicielem sklepu, zależnie od jego ilości.

3. Klient proszony jest o wcześniejsze potwierdzenie drogą mailową czy w Sklepie Internetowym znajduje się oczekiwany przez Niego Towar. W przypadku braku dostępności towaru, Właściciel sklepu dołoży wszelkich starań, by Towar wymienić możliwie jak najszybciej. W sytuacji, gdy wymiana będzie niemożliwa (np. z powodu wyczerpania zapasów), Właściciel sklepu zaoferuje do wyboru inny dostępny Towar lub zwróci wpłacone środki pieniężne.

 

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Właścicielem sklepu bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w termie 14 dni od dnia otrzymania Towaru, a więc objęcia przez Konsumenta Towaru w posiadanie lub objęcia Towaru w posiadanie przez wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, zaś w przypadku, gdy Konsument złoży jedno Zamówienie obejmujące wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub częściami, termin czternastodniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.

2. Konsument korzystając z uprawnienia wskazanego w punkcie 1, może odstąpić od umowy, składając stosowne oświadczenie.

3. Konsument może posłużyć się przykładowym formularzem przygotowanym przez Właściciela sklepu (do pobrania: formularz), który należy uzupełnić, przy czym jego stosowanie nie jest obowiązkowe.

4. Oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy, należy wysłać na adres Właściciela sklepu z tym, że do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie w tym terminie oświadczenia o skorzystaniu z tego prawa.

5. W razie skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy, Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu (dostarczenia) Towaru do Właściciela sklepu.

6. Właściciel sklepu dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami.

7. Właściciel sklepu może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania.

8. Jeśli Konsument zwraca Towar, w sposób inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Właściciela sklepu, nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.

9. Konsument jest zobowiązany do zwrotu Towaru Właścicielowi sklepu lub przekazać go osobie upoważnionej przez niego niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

10. Do zachowania terminu, o którym mowa w punkcie 9, wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

11. Konsumentowi, który korzystał z prawa określonego w ust. 1, w zależności od rodzaju i ilości Towaru zaleca się kontakt z Właścicielem sklepu, celem indywidualnego ustalenia adresu, na który zwracany Towar należy wysłać.

12. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta, nie ma prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, zaś w zakresie takiej sprzedaży zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

13. Konsument, w przypadku zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem, o którym mowa w ust. 1, może ponieść odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

14. Właściciel sklepu informuje, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

 

REKLAMACJE

1. Wszystkie Towary zakupione w Sklepie Internetowym podlegają 2 (dwa) letniej rękojmi, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta oraz Ustawą Kodeks Cywilny.

2. Właściciel sklepu zaleca zachowanie dowodu zakupu Towaru.

3. Reklamacje Klient może złożyć, wysyłając sporządzony przez Właściciela Sklepu uzupełniony formularz (przykładowy wzór do pobrania „tutaj”), na adres siedziby PPHU Systemowe Kominy Grzegorz Nogala w spadku ul. Działkowa 21a, 98—270 Złoczew, przy czym jego stosowanie nie jest obowiązkowe.

4. W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący powinien podać szczegóły reklamacji, w szczególności jaki konkretnie Towar reklamuje, kiedy wada została zauważona, jak również okoliczności uzasadniające reklamację i żądania Kupującego.

5. Właściciel sklepu w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Konsumenta reklamacji, poinformuje Go o swoim stanowisku w zakresie zasadności zgłoszonego roszczenia.Przesyłka z reklamowanym Towarem powinna zawierać oświadczenie Konsumenta, zawierające w miarę dokładny opis wady Towaru oraz aktualny adres zwrotny Klienta, z kontaktowym numerem telefonu lub adresem e-mail, aby umożliwić bezpośredni i niezwłoczny kontakt z Klientem.

6. Jeżeli w wyniku uznania przez Właściciela sklepu reklamacji za zasadną, Towar naprawiono lub wymieniono na nowy, bądź zgłoszoną reklamację odrzucono jako niezasadną, Właściciel sklepu niezwłocznie zwróci taki Towar, na podany przez Konsumenta adres, chyba że zostanie ustalona z Klientem inna forma przekazania Towaru.

7. Jeżeli decyzją Właściciela sklepu, na żądanie Konsumenta obniżono cenę reklamowanego Towaru lub mają być zwrócone środki pieniężne (cena Towaru), to odpowiednie roszczenie z takiego tytułu, zostanie zrealizowane przez Właściciela sklepu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Niego z żadnymi kosztami.

8. W sytuacji, gdy reklamowany Towar nie zostanie przez Klienta odebrany, Właściciel sklepu wezwie Klienta na piśmie lub ewentualnie w inny sposób z Nim osobiście uzgodniony, do odbioru Towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wezwania. Po bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu, Właściciel sklepu będzie uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowanie Towaru. Opłata ta wnosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za niezbędną powierzchnię magazynową dla danego rodzaju Towaru w mieście, gdzie siedzibę ma Właściciel sklepu, naliczanej za każdy miesiąc przechowania.

9. Reklamacja złożona przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy, nie będzie rozpatrywana.

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 

1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do takich procedur  tj. możliwości skierowania sprawy za zgodą obu stron umowy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego.

2. Konsument uprawniony jest więc do zwrócenia się:

- do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie ewentualnego sporu wynikłego z zawartej z Właścicielem sklepu umowy sprzedaży,

- do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Łodzi z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia ewentualnego sporu między Konsumentem, a Właściciel sklepu (patrz: ww. wiih.lodz.pl)

3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w przedmiocie rozstrzygnięcia ewentualnego sporu między Klientem, a Właścicielem sklepu, korzystając także z bezpłatnej pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów w Sieradzu (patrz:http://uokik.gov.pl/problemy.php?source=wg&problem=68&wojewodztwo=19&miasto=22) lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, w tym m.in. Federacja Konsumentów (patrz: http://www.federacja-konsumentow.org.pl/s,938,lodz.html).

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Właściciela sklepu, z zachowaniem wszelkich wymogów  bezpieczeństwa, które określono w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest konieczne, celem umożliwienia realizacji złożonego Zamówienia.

3. Dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie przez Właściciela sklepu w celu realizacji złożonego Zamówienia.

4. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Właściciel sklepu zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia może uniemożliwić zrealizowanie Zamówienia złożonego przez Kupującego.

 

PRAWA AUTORSKIE

1. Należąca do Właściciela sklepu strona internetowa www.systemowekominy.pl i wszelkie elementy tam zamieszczone (zawartość) jest chroniona prawem autorskim.

2. Właściciel sklepu wyraża zgodę na uzyskanie przez Konsumenta, ze strony internetowej Sklepu internetowego plików zamieszczonych na serwerze, a także możliwość ich drukowania, dla własnego, a zarazem prywatnego wykorzystania.

 

 

Postanowienia końcowe

 

Zgodnie z przepisem art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Właściciel sklepu informuje Kupującego na jego żądanie, o wybranej przez Klienta formie, a w szczególności o zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną.

RODO

§1 Dane Administratora

Administratorem Twoich danych osobowych PPHU Systemowe Kominy Grzegorz Nogala w spadku z siedzibą w Złoczewie (98-270), ul. Działkowa 21a, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 8271136632, REGON: 730351579.

§2 Jak zbieramy dane osobowe?

1. Twoje dane osobowe są zbierane w przypadku:

1. rejestracji konta w Sklepie Internetowym;

2. zgłoszenia reklamacji (za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie www.systemowekominy.pl)

3. Gromadzimy Twoje dane osobowe takie jak:

·         imię i nazwisko;

·         adres zamieszkania: (kod pocztowy, miejscowość; ulica wraz z numerem domu/mieszkania, województwo);

·         adres dostawy kurierskiej, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;

·         adres e-mail;

·         numer telefonu;

·         adres IP.

10. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

·         firmę Przedsiębiorcy;

·         numer NIP.

§3 W jakim celu przetwarzamy zebrane dane osobowe?

1.Dane osobowe, które nam podajesz rejestrując się w Sklepie Internetowym www.systemowekominy.pl przetwarzane są:

·         w zakresie niezbędnym do nawiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną;

·         w celu obsługi i zapewnienia działania Twojego konta użytkownika w Sklepie Internetowym;

·         w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego i w zakresie ich doręczenia;

·         w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);

·         w celu obsługi innych zgłoszeń lub zapytań które możesz do nas kierować

 

7. Dane jakie zbieramy za pomocą formularzy na stronie www.systemowekominy.pl przetwarzane są w celu:

·         przedstawienia Tobie oferty handlowej drogą elektroniczną

·         złożenia reklamacji produktów zakupionych w Sklepie w formie elektronicznej (formularz reklamacji: https://systemowekominy.pl/content/8-do-pobrania);

·         w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa jak przepisy podatkowe (np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych) będziemy również przetwarzać Twoje dane dotyczące transakcji dokonanych w Sklepie Internetowym.

11. Będziemy także przetwarzać Twoje dane dotyczące dokonywanych przez Ciebie zakupów w celu ustalenia lub dochodzenia przez nas roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami

12. W przypadku wyrażenia przez Ciebie odrębnej zgody prześlemy Twój adres e-mail oraz identyfikator zamówienia w celu wypełnienia przez Ciebie krótkiej ankiety dotyczącej badania jakości naszej obsługi i realizacji zamówienia złożonego w naszym Sklepie Internetowym.

§4 Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

 

1. Będziemy przekazywać Twoje dane podmiotom działającym wyłącznie na nasze zlecenie takim jak: kurierzy, dostawcy usług informatycznych, podmioty badające satysfakcję klienta. Ponadto Twoje dane mogą być przekazywane organom ścigania, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie.

2.Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy).

 

§5 Przez jaki okres czasu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

1. W przypadku realizacji dokonywanych przez Ciebie transakcji zakupu naszych produktów będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres obowiązywania umowy dotyczącej takiej transakcji, przy czym możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.

2. W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane dla celów prowadzenia i obsługi Twojego konta użytkownika w tym do momentu Twojej rezygnacji z tej usługi.

3. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczania Ci Newslettera do czasu Twojej rezygnacji z jego otrzymywania bądź do czasu zakończenia jego świadczenia.

4. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających ze świadczonych usług i roszczeń posprzedażowych (np. uprawnień z tytułu gwarancji, rękojmi, czy też innych rozliczeń podatkowych które będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z zamówieniem lub transakcją).

 

§6 Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

 

W związku z przetwarzaniem przez PPHU Systemowe Kominy Grzegorz Nogala w spadku Twoich danych osobowych masz następujące prawa:

1. Prawo do uzyskania dostępu do Twoich danych.

2. Prawo do żądania poprawienia lub uzupełnienia Twoich danych osobowych jeśli są niekompletne lub nieprawidłowe.

3. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, oraz wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na czynności przetwarzania dokonane przez nas na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych (jeśli np. Twoje dane osobowe nie są już niezbędne dla realizacji celów, dla których zostały zebrane i przetwarzane. PPHU Systemowe Kominy Grzegorz Nogala w spadku może odmówić usunięcia Twoich danych, jeśli naruszyłeś obowiązujący w Sklepie regulamin, a zachowanie Twoich danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez nas roszczeń od Ciebie).

5. Prawo do przenoszenia danych: W związku z tym, że Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie Twojej zgody masz prawo by otrzymać od nas Twoje dane, w formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. do odczytu na komputerze).

6. Cofnięcie zgody na otrzymywanie Newslettera drogą elektroniczną - w każdym momencie możesz zrezygnować z otrzymywania Newslettera wystarczy że wyślesz swoją prośbę z adresu e-mail z którego otrzymujesz Newsletter.

7. Cofnięcie jakiejkolwiek zgody udzielonej nam wcześniej w procesie rejestracji konta, bądź innej usługi możesz zrealizować kontaktując się z nami drogą elektroniczną wysyłając swoją prośbę na podany adres e-mail: biuro@systemowekominy.pl, telefonicznie na numer: 667172212, bądź listownie na adres: ul. Działkowa 21a, 98-270 Złoczew.

8. Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza postanowienia RODO.

 

§7 Jakie są konsekwencje niepodania danych osobowych?

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych danych adresowych może uniemożliwić np. realizację przesyłki, a co za tym idzie może uniemożliwić dokonywanie przez Ciebie zakupów w Sklepie Internetowym, a także świadczenie Tobie usług drogą elektroniczną. Z tego powodu podanie podstawowych danych osobowych jest konieczne dla dokonania zakupu w Sklepie Internetowym.

2. Niepodanie wymaganych danych w celu otrzymywania Newslettera uniemożliwi przesyłanie Newslettera.

3. Niepodanie danych wymaganych w procesie rejestracji konta użytkownika Sklepu internetowego  www.systemowekominy.pl uniemożliwi rejestrację konta użytkownika.

 

 

§8 Mechanizm cookies

1. Używamy niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez PPHU Systemowe Kominy Grzegorz Nogala w spadku na Twoim komputerze kiedy odwiedzasz nasz Sklep, jeżeli przeglądarka internetowa z której korzystasz na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.

2. Wykorzystujemy dwa typy plików cookies:

·         Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego komputera.

·         Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci Twojego urządzenia i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego komputera.

5. Wykorzystujemy Cookies własne w celu:

·         uwierzytelniania Ciebie w Sklepie i zapewnienia ciągłości Twojej sesji w Sklepie (po zalogowaniu), dzięki temu nie musisz na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;

·         analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia nam ulepszanie ich struktury i zawartości.

8. Wykorzystujemy cookies zewnętrzne w celu:

·         zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, Google AdWords, doubleclick.net (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

10. Ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić samodzielnie i w każdym czasie w przeglądarce z której korzystasz w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies możesz znaleźć w ustawieniach przeglądarki internetowej z której korzystasz.

 

§9 Zasady bezpieczeństwa

 

1. Wykorzystujemy nowoczesne mechanizmy ochrony przekazywanych danych, w tym w szczególności połączenia szyfrujące.

2. Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

3. Dla Twojego bezpieczeństwa powinieneś pamiętać o stosowaniu haseł uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. W szczególności zalecamy stosowanie w haśle Twojego konta Klienta ciągu znaków składających się ze minimum 8 znaków: cyfr i dużych liter.

4. W przypadku, jeśli utracisz w jakikolwiek sposób hasło dostępu do Twojego konta Klienta Sklep umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła powinieneś podać Login w formularzu dostępnym pod linkiem „Przypomnienie hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie. Na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzymasz wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na stronie internetowej Sklepu, gdzie będziesz miał możliwość ustalenia nowego hasła.

5. Informujemy również iż, nigdy nie wysyłamy do Ciebie żadnej korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Twojego konta Klienta.

6.Pamiętaj o tym aby po zakończonej sesji (zakończonych zakupach) „wylogować się” z Twojego konta Klienta. Samo zamknięcie przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony www.systemowekominy.pl.

7. Nie przekazuj swojego hasła i innych danych dostępowych do strony jakimkolwiek osobom trzecim.

 

Zarejestruj nowe konto

Masz już konto?
Zaloguj lub REsetuj hasło